“鬼火荧荧白杨里”的意思及全诗出处和翻译赏析

“鬼火荧荧白杨里”出处

出自 唐代 贯休 的《行路难》

“鬼火荧荧白杨里”平仄韵脚

拼音:guǐ huǒ yíng yíng bái yáng lǐ
平仄:仄仄平平平平仄
韵脚:(仄韵) 上声四纸   * 平仄拼音来自AI,仅供参考;诗句韵脚有多个的时候,对比全诗即可判断。

“鬼火荧荧白杨里”全诗

《行路难》
唐代   贯休
君不见山高海深人不测,古往今来转青碧。
浅近轻浮莫与交,地卑只解生荆棘。
谁道黄金如粪土,张耳陈馀断消息。
行路难,行路难,君自看。
不会当时作天地,刚有多般愚与智。
到头还用真宰心,何如上下皆清气。
大道冥冥不知处,那堪顿得羲和辔。
义不义兮仁不仁,拟学长生更容易。
负心为垆复为火,缘木求鱼应且止。
君不见烧金炼石古帝王,鬼火荧荧白杨里
君不见道傍废井生古木,本是骄奢贵人屋。
几度美人照影来,素绠银瓶濯纤玉。
云飞雨散今如此,绣闼雕甍作荒谷。
沸渭笙歌君莫夸,不应常是西家哭。
休说遗编行者几,至竟终须合天理。
败他成此亦何功,苏张终作多言鬼。
行路难,行路难,不在羊肠里。
九有茫茫共尧日,浪死虚生亦非一。
清净玄音竟不闻,花眼酒肠暗如漆。
或偶因片言只字登第光二亲,又不能献可替否航要津。
口谭羲轩与周孔,履行不及屠沽人。
行路难,行路难,日暮途远空悲叹。
君不见道傍树有寄生枝,青青郁郁同荣衰。
无情之物尚如此,为人不及还堪悲。
父归坟兮未朝夕,已分黄金争田宅。
高堂老母头似霜,心作数支泪常滴。
我闻忽如负芒刺,不独为君空叹息。
古人尺布犹可缝,浔阳义犬令人忆。
寄言世上为人子,孝义团圆莫如此。
若如此,不遄死兮更何俟。

分类: 行路难

作者简介(贯休)

贯休头像

贯休(823~912年),俗姓姜,字德隐,婺州兰豁(一说为江西进贤县)人,唐末五代著名画僧。7岁时投兰溪和安寺圆贞禅师出家为童侍。贯休记忆力特好,日诵《法华经》1000字,过目不忘。贯休雅好吟诗,常与僧处默隔篱论诗,或吟寻偶对,或彼此唱和,见者无不惊异。贯休受戒以后,诗名日隆,仍至于远近闻名。乾化二年(915年)终于所居,世寿89。

“鬼火荧荧白杨里”全诗拼音读音对照参考

xíng lù nán
行路难

jūn bú jiàn shān gāo hǎi shēn rén bù cè, gǔ wǎng jīn lái zhuǎn qīng bì.
君不见山高海深人不测,古往今来转青碧。
qiǎn jìn qīng fú mò yǔ jiāo, dì bēi zhǐ jiě shēng jīng jí.
浅近轻浮莫与交,地卑只解生荆棘。
shuí dào huáng jīn rú fèn tǔ,
谁道黄金如粪土,
zhāng ěr chén yú duàn xiāo xī.
张耳陈馀断消息。
xíng lù nán, xíng lù nán, jūn zì kàn.
行路难,行路难,君自看。
bú huì dāng shí zuò tiān dì, gāng yǒu duō bān yú yǔ zhì.
不会当时作天地,刚有多般愚与智。
dào tóu hái yòng zhēn zǎi xīn,
到头还用真宰心,
hé rú shàng xià jiē qīng qì.
何如上下皆清气。
dà dào míng míng bù zhī chù, nà kān dùn dé xī hé pèi.
大道冥冥不知处,那堪顿得羲和辔。
yì bú yì xī rén bù rén, nǐ xué cháng shēng gèng róng yì.
义不义兮仁不仁,拟学长生更容易。
fù xīn wèi lú fù wèi huǒ,
负心为垆复为火,
yuán mù qiú yú yīng qiě zhǐ.
缘木求鱼应且止。
jūn bú jiàn shāo jīn liàn shí gǔ dì wáng,
君不见烧金炼石古帝王,
guǐ huǒ yíng yíng bái yáng lǐ.
鬼火荧荧白杨里。
jūn bú jiàn dào bàng fèi jǐng shēng gǔ mù, běn shì jiāo shē guì rén wū.
君不见道傍废井生古木,本是骄奢贵人屋。
jǐ dù měi rén zhào yǐng lái, sù gěng yín píng zhuó xiān yù.
几度美人照影来,素绠银瓶濯纤玉。
yún fēi yǔ sàn jīn rú cǐ,
云飞雨散今如此,
xiù tà diāo méng zuò huāng gǔ.
绣闼雕甍作荒谷。
fèi wèi shēng gē jūn mò kuā, bù yīng cháng shì xī jiā kū.
沸渭笙歌君莫夸,不应常是西家哭。
xiū shuō yí biān xíng zhě jǐ, zhì jìng zhōng xū hé tiān lǐ.
休说遗编行者几,至竟终须合天理。
bài tā chéng cǐ yì hé gōng,
败他成此亦何功,
sū zhāng zhōng zuò duō yán guǐ.
苏张终作多言鬼。
xíng lù nán, xíng lù nán, bù zài yáng cháng lǐ.
行路难,行路难,不在羊肠里。
jiǔ yǒu máng máng gòng yáo rì, làng sǐ xū shēng yì fēi yī.
九有茫茫共尧日,浪死虚生亦非一。
qīng jìng xuán yīn jìng bù wén,
清净玄音竟不闻,
huā yǎn jiǔ cháng àn rú qī.
花眼酒肠暗如漆。
huò ǒu yīn piàn yán zhī zì dēng dì guāng èr qīn,
或偶因片言只字登第光二亲,
yòu bù néng xiàn kě tì fǒu háng yào jīn.
又不能献可替否航要津。
kǒu tán xī xuān yǔ zhōu kǒng,
口谭羲轩与周孔,
lǚ xíng bù jí tú gū rén.
履行不及屠沽人。
xíng lù nán, xíng lù nán, rì mù tú yuǎn kōng bēi tàn.
行路难,行路难,日暮途远空悲叹。
jūn bú jiàn dào bàng shù yǒu jì shēng zhī, qīng qīng yù yù tóng róng shuāi.
君不见道傍树有寄生枝,青青郁郁同荣衰。
wú qíng zhī wù shàng rú cǐ, wéi rén bù jí hái kān bēi.
无情之物尚如此,为人不及还堪悲。
fù guī fén xī wèi zhāo xī,
父归坟兮未朝夕,
yǐ fēn huáng jīn zhēng tián zhái.
已分黄金争田宅。
gāo táng lǎo mǔ tóu shì shuāng, xīn zuò shù zhī lèi cháng dī.
高堂老母头似霜,心作数支泪常滴。
wǒ wén hū rú fù máng cì, bù dú wèi jūn kōng tàn xī.
我闻忽如负芒刺,不独为君空叹息。
gǔ rén chǐ bù yóu kě fèng,
古人尺布犹可缝,
xún yáng yì quǎn lìng rén yì.
浔阳义犬令人忆。
jì yán shì shàng wéi rén zi, xiào yì tuán yuán mò rú cǐ.
寄言世上为人子,孝义团圆莫如此。
ruò rú cǐ, bù chuán sǐ xī gèng hé qí.
若如此,不遄死兮更何俟。

展开

“鬼火荧荧白杨里”的意思

《行路难》翻译、赏析和诗意

君不见山高海深人不测,古往今来转青绿色。
浅近轻浮不相交,地低只解生荆棘。
谁道黄金如粪土,
张耳陈余断消息。
行路难,世上行路呵多么艰难,你自己看。
不会时作天地,刚有多般愚蠢和智慧。
到头还用真宰心,
如何上下都清凉之气。
大道稀里糊涂,不知道地方,那堪在得到羲和缰绳。
义仁不仁不义啊,模拟学习产生更容易。
负心为酒店又被火,
缘木求鱼应暂时停止。
君不见烧金炼石古帝王,
鬼火荧荧白杨里。
君不见路边废弃井生古树,本是骄奢贵屋。
几度美女照出影子来,素绳银瓶洗涤纤玉。
云飞雨散现在这样,
绣闼雕饰的屋脊在荒凉的山谷。
沸腾渭笙歌你不要夸耀,不应该经常是西家哭。
休劝说遗编做的桌子,到最后终究要合天理。
打败其他成这也是为什么功,
苏秦、张仪始终作多说鬼。
行路难,世上行路呵多么艰难,不在羊肠里。
九有茫然与尧天,浪死虚生也不是一。
清净玄音也没听说,
花眼酒肠夜黑如漆。
偶尔因片言只字登上第光二亲,
又不能劝善规过航要道。
口谭羲轩和周孔,
鞋走不到屠沽人。
行路难,世上行路呵多么艰难,一天傍晚路途远空悲叹。
君不见路旁树有寄生枝,青青郁闷同荣衰。
无情之物还这样,为人不到返回堪悲。
父归坟墓啊没有早晚,
已分黄金争田宅。
高堂老母头似霜,心作几支泪常滴。
我听说忽然如负芒刺,不只是为你空叹息。
古人一尺布还可以缝,
浔阳义犬让人想起。
寄言世上为人之子,孝义团圆没有这样。
这样,不快点死啊再等什么。
* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

网友评论

“鬼火荧荧白杨里”的相关诗句

“鬼火荧荧白杨里”的相关分类

(0) 复制网址 收藏网址 分享到微信 分享到微博 分享到QQ
* “鬼火荧荧白杨里”的意思和全诗出处介绍,以及全诗翻译和赏析,“鬼火荧荧白杨里”出自贯休的 《行路难》,还提供了该诗句的全诗全文、翻译、赏析以及诗意。
字典汉字解释 您也许还喜欢